SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Internet Super 80

Tốc độ 80Mbps – Nhóm nhỏ thêm vui

Internet Super 100

Tốc độ 100Mbps – Kết nối cả gia đình

Internet Super 150

Tốc độ 80Mbps – Kết nối cả thế giới.